ขอบข่ายงาน

 การบริหารจัดการศึกษา

                        โรงเรียนบ้านบ้านห้วยผักกูด  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   ๔   ด้าน

ได้แก่ด้าน  ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป   ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ ยึดหลักธรรมมาธิบาล

(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM ฯลฯ )

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด


                         มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพื้นที่บริการคือหมู่บ้านห้วยผักกูดและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยแบ่งการบริหารงานดังนี้

Comments