วิสันทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด “เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทุกมาตรฐาน ปีชระสานชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารุเป็นที่ยอมรับของสังคม นิยมความเป็นไทย ให้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”


พันธกิจ

.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

.จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

.ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่นห้องสมุด สถานประกอบการในชุมชน

.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจและสังคม

.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน

.จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้

.ส่งเสริมการใช้สื่อ อุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

.ประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรนำมาพัฒนากิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

     .จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการทั้ง ๙  ประเภท ให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

Comments